ಮರಳುಗಾಡು

  1. ಮರುಭೂಮಿ
    ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಒಂಟೆ ಬೇಕು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ