ಮರದ ತುಂಡು

  1. ದಿಮ್ಮಿ,ಕೊರಡು,ನಾಟಾ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ