ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರಣ ಹೊಂದು

  1. ಸಾಯು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ