ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ

ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ

  1. ತಲೆತೆಗೆಯುವ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ