ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮರಣ ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ

  1. ತಲೆತೆಗೆಯುವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ