ಮರಕುಟಕ ಹಕ್ಕಿ

  1. ಮರಕುಟ,ಕುರರ,ಮರಕಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: