ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಯ್ಮೇಲೆ ಬರು

  1. ________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ