ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ನೋಡುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ನೋಡುವಿಕೆ

  1. ವಿವೇಚನೆ,ಆಲೋಚನೆ,ಜಾಗರೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ