ಮನಃಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮನಃಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ

  1. ನಡತೆಯ,ನೀತಿಯ,ನೈತಿಕ,ಶೀಲಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ