ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಧುಚಂದ್ರ

  1. ಮಧುಮಾಸ,ಮಧುವಿಹಾರ
    _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ