ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲದ

  1. ಅಮಲಿಲ್ಲದ,ಅಪ್ರಮತ್ತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ