ಮತ್ತೆ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮತ್ತೆ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದುಕೊ

  1. ______________________


ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ