ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮತ್ತೆ ಶುರುಮಾಡು

  1. ಪುನರಾರಂಭಿಸು,ಮುಂದುವರೆಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ