ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಡಿಕೆ ಬೀಳು

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ