ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ

  1. ದಡ್ಡನಾದ,ಪೆದ್ದನಾದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ