ಮಂಗಳಕರವಾದುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮಂಗಳಕರವಾದುದು

  1. ಸೌಮಂಗಲ್ಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ