ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ

  1. ____________________


ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ