ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಿಸು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರಿಸು

  1. ಮತಭೇದ ಉಂಟುಮಾಡು,ಒಡಕು ಹುಟ್ಟಿಸು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ