ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣವಾಚಕಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಿನ್ನವಾದ

  1. ಮುರಿದುಹೋದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ