ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ

  1. ಸಹಯೋಗ,ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ