ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭಕ್ಷೀಸು ಕೊಡು

  1. ಇನಾಮು ಕೊಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ