ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ

  1. ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದವ,ವಟು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ