ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಿಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣವಿಡು

  1. ___________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ