ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

  1. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ