ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೋನಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ

  1. ________________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ