ಬೇಸರ ಹಿಡಿಸುವ

  1. ನೀರಸ,ಸಪ್ಪೆಯಾದ
    ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಸರ ಹಿಡಿಸುವ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ