ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಲಿಹಾಕು

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ