ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಲಿಹಾಕು

  1. _____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ