ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಪಸರ್ಗಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ

  1. ನಡುವಣ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ