ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರೆ ಕಡೆಯ

  1. ಹೊರಗಡೆ.ಪರಸ್ಥಳದ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ