ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರಿಲ್ಲದ

  1. ಬುಡವಿಲ್ಲದ
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇರಿಲ್ಲದ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ