ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಯಿಸುವುದು

  1. ಪಾಕ,ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವುದು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ