ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವಂಥದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವಂಥದು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ