ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಗೆಗೊಳ್

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ