ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಕಾದ್ದು

  1. ಬೇಡಿಕೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೇಕಾದ್ದು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ