ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸಗೆಯ್ಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ