ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಸಂಗೆಯ್

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ