ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳಕಿನ ಬಳಸಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಳಕಿನ ಬಳಸಿ

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ