ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಱಟುಗೊಳ್

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ