ಬೆರಳಿಟ್ಟು ತೋರಿಸು

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಳಿಟ್ಟು ತೋರಿಸು

  1. ತೋರಿಸು,ಸೂಚಿಸು,ಗಮನ ಸೆಳೆ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ