ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡು

  1. ಟೈಪುಮಾಡು
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡು

  1. ಬಿರುಸು ಬರೆತದಲ್ಲಿ ಬರೆದುದನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ