ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡು

  1. ಟೈಪುಮಾಡು
    ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡು

  1. ಬಿರುಸು ಬರೆತದಲ್ಲಿ ಬರೆದುದನ್ನು ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ