ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆನ್ನಿಕ್ಕು

  1. ಓಡಿಹೋಗುತ್ತಿರುವವನನ್ನು ಬೆನ್ನಿಕ್ಕಿದರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆನ್ನಿಕ್ಕು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ