ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆನ್ನಾಳ್ಕೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ