ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೆಟ್ಟದ ಇಳಿಜಾರು

  1. _______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ