ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬೀಡುವಿಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ