ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಹರವು

  1. ಒಣಗಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ