ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ

  1. ವಳಕ್ಷ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ