ಬಿರುಸಲ್ಲದ

  1. ನಯ,ಮೆತ್ತನೆ
    _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿರುಸಲ್ಲದ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ