ಬಿಡುವ ಬಯಕೆ

  1. ಜಿಹಾಸೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
  • English: [[ ]], en: