ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಗಿಮಾಡು

  1. ಬಿಗಿ,ಭದ್ರಗೊಳಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ