ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಿಂಕುಗಳಿಕೆ

  1. ಬಿಂಕುಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ