ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾರ

  1. ಆಕೃತಿ,ಬಿಂಬ,ಪ್ರತಿಬಿಂಬ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ